top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Obecná ustanovení
Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran souvisejících s nákupem zboží v internetovém obchodě www.extasia.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.


Definice pojmů
E-shop – internetový obchod na adrese www.extasia.cz
Prodávající Provozovatel - živnostník Natalie Hliněnská, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna; se sídlem: Botanická 826/41, 602 00, Brno - Veveří, identifikační číslo: 02709881. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu.
Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.
Spotřebitel -  je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Právní vztahy prodávajícího s Kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.
Podnikatel – osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.
Zboží – věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu.


2. Nabídka zboží
2.1. Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na internetových stránkách www.extasia.cz. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, nabídka zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

2.2. Objednávka
  2.2.1. Objednávku může Kupující vytvořit pomocí formuláře na internetových stránkách Internetového obchodu.
Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je vyobrazeno společně se slovním popisem. V případě, že je zboží vyráběno v různých velikostech, má kupující možnost vybrat odpovídající velikost před tím, než zboží umístí do „košíku“.
  2.2.2. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na internetových stránkách Internetového obchodu kupující nejprve provede výběr zboží, o které má zájem. Po zvolení požadované velikosti, množství zboží umístí Kupující zboží do nákupního košíku tak, že klikne na ikonu „Do košíku“. Takto je zboží přeneseno do „košíku“ a následně se kupujícímu zobrazí po kliknutí na ikonu košíku. Vybrané zboží, které bylo přeneseno do „košíku“, se zobrazuje též při kliknutí na odkaz „Do košíku“.
V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce.
  2.2.3. Kupující závazně objedná zboží kliknutím na odkaz „Objednat“, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Provozovatelem. Do té doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Objednat“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.
  2.2.4. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy..

 

2.3. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy
  2.3.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.
  2.3.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Dále pak je povinností Kupujícího v takovém případě uhradit Provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.
  2.3.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené Kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
  2.3.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2.3.5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@extasia.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  2.3.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


2.4. Způsob dopravy
  2.4.1. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží z Kupní smlouvy určuje Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
  2.4.2. Provozovatel se zavazuje informovat Kupujícího o odeslání zboží, a to e-mailem na adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky.
  2.4.3. Posláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na poslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.
  2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si Provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.


3. Kupní cena
3.1. Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny bez DPH. Prodávající není plátcem DPH. 


3.2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek, jako je výroba zboží na zakázku.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a reklamních slevových akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání.
 

4. Platební podmínky
4.1. Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.


4.2. Způsob úhrady kupní ceny za zboží je možný jako platba online platební kartou, manuálně bankovním převodem nebo dobírkou při převzetí.
Platbou dobírkou se rozumí platba objednávky při jejím převzetí od doručovatele. Peníze budou následně převedeny na bankovní účet Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na vyřízení dobírky k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.
Při zvolení úhrady bankovním převodem uhradí Kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Prodávajícího. Pro co nejrychlejší vyřízení objednáv
ky doporučuje Prodávající uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který Kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu, nejedná-li se o výrobu na zakázku a prodávající se s kupujícím nedohodne jinak. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 

5. Dodací podmínky
5.1. Zboží je prodávajícím dodáváno na území České republiky a Evropy.

 

5.2. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží:
  - PPL dodání na adresu

  - PPL dodání do Parcelshopu

  - Zásilkovna dodání do Výdejního místa Zásilkovny
 

5.3. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží do dvou pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího.
 

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 

5.5. Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 5.4. a 5.5. těchto Obchodních podmínek.
 

5.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 

5.7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 

5.8. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při uzavření Kupní smlouvy.
 

5.9. Náklady na dopravu zboží jsou uvedeny v posledním kroku objednávky. 
 
6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Provozovatele-prodávajícího
6.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

6.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do jednoho pracovního dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

6.2.1. Pokud Provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího e-mailem na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již byla uhrazena.

7. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího-spotřebitele
7.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující-spotřebitel v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je třeba kontaktovat Prodávajícího a to nejlépe na e-mailovou adresu info@extasia.cz, kde uvede své odstoupení od smlouvy včetně čísla objednávky a bankovní spojení pro návrat kupní ceny zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

7.2. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.

7.3. V okamžiku, kdy bylo zboží Prodávajícím již odesláno, Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu: Natalie Hliněnská, Botanická 826/41, 602 00, Brno, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství i částí, které byly věnovány jako dárek k danému zboží).

7.4. V případě odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu peněžní prostředky za zboží, které Kupující vrací. Náklady na dodání a vrácení zboží hradí Kupující. Podnikatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.5. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy.

8. Ochrana osobních údajů
8.1. Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, pohlaví, číslo pro bankovní spojení a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací.


8.2. Kupující souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů prodávajícím, a to k účelům plnění kupní smlouvy, pro účely vedení zákaznického účtu, dodání zboží ke kupujícímu a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.


8.3. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovány v případě udělení souhlasu Kupujícího (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášení k odběru e-mailů, přihlášení se k mailing listu apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.
 

8.4. Při objednávání zboží bere Kupující na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem vlastními zaměstnanci i zpracovateli. Kupující má právo udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu: info@extasia.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.
 

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 

8.8. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu: info@extasia.cz nebo písemně  na adresu sídla prodávajícího. O následném postupu bude kupující informován elektronicky či písemně.
 

8.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
 

8.10. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho koncového zařízení tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti. Kupující má kdykoli možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na stránkách www.extasia.cz, a to prostřednictvím nastavení webového prohlížeče Kupujícího.


9. Práva z vadného plnění, záruka
9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. ​Uvedené neplatí

u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
vyplývá-li to z povahy věci.

9.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

​9.4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odst. 9.3. tohoto ustanovení Obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

9.5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

9.6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.7. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o nákupu – fakturu. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

9.8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

9.9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

9.10. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

9.11. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

9.12. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to v kterékoliv prodejně prodávajícího nebo je možné oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží zaslat na adresu sídla prodávajícího.

9.13. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Oznámení o reklamaci je možné provést elektronicky na e-mail info@extasia.cz. Reklamované zboží je pak třeba zaslat na adresu Natalie Hliněnská, Botanická 826/41, 602 00, Brno.  

9.14. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, je prodávající povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.15. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotře
bitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 

10. Zakázková výroba 

U zhotovení díla na zakázku nemá kupující možnost odstoupit od smlouvy. Pokud si nákup v průběhu výroby rozmyslí, musí přesto prodejci uhradit plnou cenu.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

11.2. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

11.3. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

11.4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

11.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.
Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy info@extasia.cz

bottom of page